புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் ஹ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Punarvasu Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Punarvasu star in tamil, Zodiac Cancer Baby Names

ஹ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ஹ

Punarvasu star in tamil


புனர்பூசம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

தல் பாதம்: கே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: கோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: ஹி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

விநாயக வழிபாடு இவர்களுக்கு வினைகள் தீர்க்கும். விருந்தினர் உபசரிப்பால் நலம் உண்டாகும்.


Intellectual and spiritual wisdom, worldly prosperity, amiable, soft-spoken, patient

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Cancer BabynamesPunarpoosam (Punarvasu)last quarter of PunarvasuBabynames starting with HA, HI

"ஹ" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
ஹம்ச கீதாHamsa Geetha 5
ஹம்ச மாலாHamsa Mala 5
ஹம்சவர்த்தினிHamasavarthini 6
ஹம்சவாகினிHamsavahini 5
ஹம்சவானிHamshawani 5
ஹம்சவீணாHamsaveena 5
ஹம்சவேணிHamsaveni 6
ஹம்சாHamsa 5
ஹம்சினிHamsini 5
ஹரிணாHarina 5
ஹரிணிHarini 9
ஹரிபாலாHaribala 5
ஹரிபிரியாHaripriya 5
ஹரிவர்ஷாHarivarsha 13
ஹரிவேதிகாHarivedika 5
ஹரிஷ்மிதாHarismita 8
ஹர்திகாHardika 8
ஹர்ஷதயாயினிHarshadayini 5
ஹர்ஷதாHarshada 5
ஹர்ஷிகாHarshika 5
ஹர்ஷிதாHarshita 5
ஹர்ஷினிHarshini 5
ஹிந்துHindu 5
ஹிந்துஜாHinduja 13
ஹிந்துமதிHindumathi 5

.


புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்