முலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

முலம் நட்சத்திரத்தில் ������ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Moola Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Moola star in tamil, Zodiac Baby Names

������ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ������

Moola star in tamil


மூலம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: யோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: பி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

ருத்திரனையும், பிரஜாபதியையும் இவர்கள் வழிபடுவது நல்லது.Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"������" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked

.


முலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்