மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மகம் நட்சத்திரத்தில் ம வரிசையில் ஆரம்பமாகும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
Magha / Makha Nakshatra Hindu Baby Girl Names,Magha / Makha star in tamil, Zodiac Leo Baby Names

ம வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ம

Magha / Makha star in tamil


மகம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: மி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: மு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: மே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சுக்கிரனை வழிபடுவது நல்லது.Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
Leo BabynamesMagham (Makha)AllBabynames starting with MA, MI, MU, ME

"ம" வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
மகனிMahani 5
மகாலட்சுமிலட்சுமி தேவியின் பெயர் 5
மகிழவைMahizhavai 5
மகிழ்Magil 5
மகிழ்ச்சிMakizhchi 5
மகிழ்வதனிMahizhvathani 7
மகேஸ்வரிMaheshwari 7
மங்களம்Mangalam 5
மங்களவள்ளிMangalavalli 5
மங்களாMangala 5
மங்கைMangai 5
மங்கையக்கரசிMangaiyarkkarasi 5
மஞ்சுManju 5
மஞ்சுளாManjula 5
மஞ்ஞைMagnai-old Tamil word for peacock 5
மணிமலர்Manimalar 5
மணிமேகலைManimekalai 5
மணிமொழிManimoli 5
மணியம்மைManiammai 5
மணிவள்ளிManivalli 5
மதனாMathna 6
மதனிMathani 5
மதிMathi-means ???? 5
மதிநிலா Madhinila 5
மதியழகிMathiyallaki 5

.


மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்