விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

விசாகம் நட்சத்திரத்தில் ������ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Vishaakha Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Vishaakha star in tamil, Zodiac Baby Names

������ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ������

Vishaakha star in tamil


விசாகம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: தி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: து என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: தே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: தோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

நட்சத்திர அதிதேவதையான சுப்பிரமணியரை வழிபடுவது இவர்களுக்கு நல்லது.Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"������" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked

.


விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்