புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் ������������������ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Punarvasu Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Punarvasu star in tamil, Zodiac Baby Names

������������������ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ������������������

Punarvasu star in tamil


புனர்பூசம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

தல் பாதம்: கே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: கோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: ஹி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

விநாயக வழிபாடு இவர்களுக்கு வினைகள் தீர்க்கும். விருந்தினர் உபசரிப்பால் நலம் உண்டாகும்.


Intellectual and spiritual wisdom, worldly prosperity, amiable, soft-spoken, patient

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"������������������" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked

.


புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்