மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் ������ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Mrigashiras Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Mrigashiras star in tamil, Zodiac Baby Names

������ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with ������

Mrigashiras star in tamil


மிருகசீரிஷம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: வே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: வோ என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: கி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சந்திரனை வழிபடுவது சிறப்பு. பெளர்ணமி பூஜை செய்வதும் கிரிவலம் வருவதும் நல்லது.


Spiritual intelligence and research abilities, primary motivation – spiritual liberation, lack firm or fixed views, capable yet timid, good speech and active habits.

Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"������" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked

.


மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்