மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

மகம் நட்சத்திரத்தில் மே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Magha / Makha Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Magha / Makha star in tamil, Zodiac Baby Names

மே வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with மே

Magha / Makha star in tamil


மகம் நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்: மி என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: மு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்: மே என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் சுக்கிரனை வழிபடுவது நல்லது.Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"மே" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
மேககுமரன்Mekakumaran 5
மேககுருMekaguru 6
மேகநாதன்Mekanathan 6
மேகராஜன்Mekarajan 5
மேகவண்ணன்mekavannan 5
மேகவர்மன்Mekavarman 5
மேருவிடங்கன்Meruvidangan 5
மேருவில்லன்Meruvillan 5
மேருவில்வீரன்Meruvilviiran 5
மேலர்Melar 5
மேலோர்க்குமேலோன்Melorkkumelon 5
மேவரியான்Mevariyan 5
மேவலன்Mevalan 5
மோசிக்கீரன்Mocikkiran 5

.


மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்