திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்

திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் கூ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
Aardhra / Arudra Nakshatra Hindu Baby Boy Names,Aardhra / Arudra star in tamil, Zodiac Baby Names

கூ வரிசையில் ஆரம்பமாகும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

baby names in Tamil, starting with கூ

Aardhra / Arudra star in tamil


திருவாதிரை நட்சத்திரம் குழந்தை பெயர்கள்

முதல் பாதம்: கு என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
2-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
3-ம் பாதம்: என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது
4-ம் பாதம்:  என்ற எழுத்தில் பெயர் தொடங்குவது சிறந்தது

இவர்கள் ருத்திரனை (ஐந்து முகம் கொண்ட சிவனார்) வழிபடுவதன் மூலம் வாழ்வில் சிறந்த முன்னேற்றம் காணலாம்.Babynames Zodiac Details

Zodiac Name StarPadaZodiac Letters
BabynamesBabynames starting with

"கூ" வரிசையில் தொடங்கும் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

Find names / Search Names by meaning, newborn new unique names, name and their meaning.


NameMeaningsLiked
கூடற்கடவுள்Kudarkadavul 5
கூடற்கோKutarko 5
கூடலப்பன்Kutalappan 5
கூடல்நகரோன்Kutalnakaron 5
கூடுவடத்தன்Kuduvadaththan 5
கூத்தன்Kuttan 5
கூத்தபிரான்Kuththappiran 5
கூத்தபெருமாள்Kuttaperumal 5
கூத்தப்பன்Kuttappan 5
கூத்தரசுKuttaracu 5
கூனற்பிறையன்Kunarpiraiyan 5
கூன்பாண்டியன்Kunpantiyan 5
கூரத்தாழ்வான்Kurattalvan 5
கூர்மதிAstutely 5
கூர்வேலன்Kurvelan 5
கூற்றங்கடிந்தான்Kurrankadindhan 5
கூற்றங்காய்ந்தான்Kurrankayndhan 5
கூற்றங்குமைத்தான்Kurrankumaiththan 5
கூற்றுதைத்தான்Kurrudhaiththan 5
கூற்றுதைத்தோன்Kurrutaitton 5
கூவிளஞ்சூடிKuvilanychudi 5
கூவிளமகிழ்ந்தான்Kuvilamakizndhan 5

.


திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள்