ஃபத்தூஹ், தமிழ் ஆண் குழந்தை பெயர்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு '���' பெயரின் முதல் எழுத்தாகக் கொண்டு பெயர் சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது.

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள், Baby Names in Tamil

ஃபத்தூஹ் குழந்தை பெயர் தேடல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

TagDetails
Name ஃபத்தூஹ்
Meaning அதிகம் வெல்பவன்
Gender ஆண்
Religion Hindu
Nakshatra
Rashi
No. of Views 130