தமிழ் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌. Sanga Tamil Baby names

நல்ல, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,Tamil sanga ilakkiyam names for Boy baby,tamil sanga ilakkiyam names for girl baby


Baby Names in Tamil

ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
சேரன் செங்குட்டுவன்ஆண்Cheran Cenkuttuvan 5
நாராயணன்ஆண்Narayanan 5
ரூபதன்ஆண்Rubathan 5
அகண்டன்ஆண்Akandan 5
அகத்தியன்ஆண்Agathiyan 5
அகமகிழன்ஆண்agamagilan 7
அகமுகிலன்ஆண்agamukilan 5
அகமுடைநம்பிஆண்Akamutainampi 5
அகரன்ஆண்agaran 6
அகரமுதல்வன்ஆண்Akaramutalvan 5
அகவன்ஆண்Akavan-singer 8
அகவழகன்ஆண்agavalagan 5
அகிலங்கடந்தான்ஆண்Akilankadandhan 5
அகிலன்ஆண்akilan 5
அகில்ஆண்Akil (a fragrant tree like Santhanam from Sangam) 5
அங்கணன்ஆண்Angkanan 5
அசோகன்ஆண்Ashokan 5
அஞ்சடையன்ஆண்Anychadaiyan 5
அஞ்சனமழகியபிள்ளைஆண்Ancanamalakiyapillai 5
அஞ்சனவண்ணன்ஆண்Ancanavannan 5
அஞ்சாடியப்பன்ஆண்Anychadiyappan 5
அஞ்சாநெஞ்சன்ஆண்anchaa nenchan 5
அஞ்சிஆண்Fear 5
அஞ்செழுத்தன்ஆண்Anychezuththan 5
அஞ்சைக்களத்தப்பன்ஆண்Anychaikkalaththappa 5

.