தமிழ் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள்

Tamil baby names, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காக‌. Sanga Tamil Baby names

நல்ல, இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள், நல்ல தமிழ் பெயரை நம் குழந்தைகளுக்கு சூட்டுங்கள்

Tamil baby names,Tamil sanga ilakkiyam names for Boy baby,tamil sanga ilakkiyam names for girl baby


Tamil Baby Names

ஆண் , பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பிறந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல, இனிய நவீன‌ தமிழ் பெயரை சூட்டப்படும் போது குழந்தையின் வாழ்வு மங்களகரமானதாக இருக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. Baby names in tamil

ஆண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜   பெண் குழந்தைகளுக்கான இனிய சங்கத்தமிழ் பெயர்கள் ➜

NameMeaningsLiked
அஞ்சிஆண்Fear 5
அஞ்செழுத்தன்ஆண்Anychezuththan 5
அஞ்சைக்களத்தப்பன்ஆண்Anychaikkalaththappa 5
அஞ்சையன்ஆண்Ancaiyan 5
அஞ்சையப்பன்ஆண்Anychaiyappan 5
அடங்கக்கொள்வான்ஆண்Adangakkolvan 5
அடர்ச்சடையன்ஆண்Adarchadaiyan 5
அடலேறுஆண்Ataleru 5
அடலேற்றன்ஆண்Adalerran 5
அடல்எழிலன்ஆண்Atalelilan 5
அடல்விடைப்பாகன்ஆண்Adalvidaippagan 5
அடல்விடையான்ஆண்Adalvidaiyan 5
அடிகளாசிரியன்ஆண்Atikalaciriyan 5
அடியார்க்கடியான்ஆண்Atiyarkkatiyan 5
அடியார்க்கினியான்ஆண்Adiyarkkiniyan 5
அடியார்க்குநல்லான்ஆண்Adiyarkkunallan 5
அடைக்கலநம்பிஆண்Ataikkalanampi 5
அடைக்கலநாதன்ஆண்a?aikkalanaatan 5
அடைக்கலமணிஆண்Ataikkalamani 5
அடைக்கலமுத்துஆண்Ataikkalamuttu 5
அடைக்கலம்காத்தான்ஆண்Ataikkalamkattan 5
அடைவார்க்கமுதன்ஆண்Adaivarkkamudhan 5
அடைவோர்க்கினியன்ஆண்Adaivorkkiniyan 5
அட்டமூர்த்திஆண்Attamurthy 5
அணியன்ஆண்Aniyan 5

.